குரங்கை போலவே தோன்றும் குரங்கு மலர்!


 


குரங்கை போலவே தோன்றும் இந்த குரங்கு மலர் ஒரு அபூர்வம. . இயற்கை தரும்  இனிய விந்தை. ஈக்வேடோர் மற்றும் பெரு நாடுகளின் உயரமான பகுதிகளில் காணப்படும் இந்த மலர்  டிராகுலா சிமியா என்றும் அழைக்கப் படுகிறது

3 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More