விண்டோஸ் குறுக்கு விசைகள் (Windows ShortCut Keys)
Windows இந்த இயங்குதளத்தை பயன்படுத்தாதவர்களே இல்லை எனலாம் . இதில் பலவகை குறுக்கு விசைகள் உள்ளன . இதன் மூலம்  நாம் விரைவாக  நமது பணிகளை செய்யமுடியும் .

1.) Windows Hotkeys
 • Shift + F10 right-clicks.
 • Win + L (XP Only): Locks keyboard. Similar to Lock Workstation.
 • Win + F or F3: Open Find dialog. (All Files) F3 may not work in some applications which use F3 for their own find dialogs.
 • Win + Control + F: Open Find dialog. (Computers)
 • Win + U: Open Utility Manager.
 • Win + F1: Open Windows help.
 • Win + Pause: Open System Properties dialog.
 • Win + Tab: Cycle through taskbar buttons. Enter clicks, AppsKey or Shift + F10 right-clicks.
 • Win + Shift + Tab: Cycle through taskbar buttons in reverse.
 • Alt + Tab: Display CoolSwitch. More commonly known as the AltTab dialog.
 • Alt + Shift + Tab: Display CoolSwitch; go in reverse.
 • Alt + Escape: Send active window to the bottom of the z-order.
 • Alt + Shift + Escape: Activate the window at the bottom of the z-order.
 • Alt + F4: Close active window; or, if all windows are closed, open shutdown dialog.
 • Shift while a CD is loading: Bypass AutoPlay.
 • Shift while login: Bypass startup folder. Only those applications will be ignored which are in the startup folder, not those started from the registry (Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\)
 • Ctrl + Alt + Delete or Ctrl + Alt + NumpadDel (Both NumLock states): Invoke the Task Manager or NT Security dialog.
 • Ctrl + Shift + Escape (2000/XP ) or (Ctrl + Alt + NumpadDot) : Invoke the task manager. On earlier OSes, acts like Ctrl + Escape.
 • Printscreen: Copy screenshot of current screen to clipboard.
 • Alt + Printscreen: Copy screenshot of current active window to clipboard.
 • Ctrl + Alt + Down Arrow: Invert screen. Untested on OSes other than XP.
 • Ctrl + Alt + Up Arrow: Undo inversion.
 • Win + B : Move focus to systray icons.


2.) Generic

 • Ctrl + C or Ctrl + Insert: Copy.
 • Ctrl + X or Shift + Delete: Cut.
 • Ctrl + V or Shift + Insert: Paste/Move.
 • Ctrl + N: New... File, Tab, Entry, etc.
 • Ctrl + S: Save.
 • Ctrl + O: Open...
 • Ctrl + P: Print.
 • Ctrl + Z: Undo.
 • Ctrl + A: Select all.
 • Ctrl + F: Find...
 • Ctrl+W : to close the current window
 • Ctrl + F4: Close tab or child window.
 • F1: Open help.
 • F11: Toggle full screen mode.
 • Alt or F10: Activate menu bar.
 • Alt + Space: Display system menu. Same as clicking the icon on the titlebar.
 • Escape: Remove focus from current control/menu, or close dialog box. 


இந்த  பதிவு பிடித்திருந்தால் சமுகவலை தளங்களில் பகிருங்கள் ...

1 comments:

நல்லதொரு பயன் தரும் தொகுப்பு...

நன்றி...

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More